Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2°7 )

blikken verzelle, en troost aan uwe ziele fchenke!

Veel geachte Begunftigers en waarde Medeleden van onze zo nuttige Maatfchappij ! door uwe milddaadige onderfteuningeh , en jaarlijkfche toelagen worden Befluurderen iti ftaat gefield, tot het Algemeene Nut werkzaarri te kunnen zijn. Uit deeze giften beftaat het Fonds , dat befleed wordt, om oilzen geringen en ongeoefenden Medeburger ih keuriis te doen vorderen , hem zijn tijdelijk en eeuwig belang te doen kennen, en om hem als een nuttig Burger en oprecht Christen aart

den Staat wedér te fchenken. Vaart

voort in het goede werk dat gij begonnen hebt , op dat door uW voorbeeld ook andéren worden aangemoedigd, deel te neemeri aan otize zo nuttige Inrichting. Duizende tongen, welke door milddaadige onderffeuning tot kennis gekomen zijn, zullen uwe riaafneu zegenen, en Gods gunste zal Uw loon zijn ! • Ik wende mij tot u, Weleerwaarde Heeren, Leden van het groote Confiftorie deezer Géineente ! om U uit naam van onze Maatfchappij hartelijk dank te zéggen * voor uwe vriendelijke toeftcmmiiïg, dm deeze Kerk, ook dit jaar, tot onze Algemeene Vergader ring te mogen gebruiken. Wij toch Zötiden , buiten dit gunstbewijs, onze zo talrijke Ver* gadering niet bekwaamelijk, en nog minder zo luisterrijk hebben kunnen houden.' Ontvangt hiervoor,uit naam onzer Maatfchappij, onzen oprechtften dank , en den hartelijkfléri wensch, dat de Allerhoogfte U uitruste door zijnen geest, ten einde uwe Vergaderingen O 5 mo

Sluiten