Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ao§ )

mogen {trekken tot heil uwer toevertrouwde Gemeente, en dat uwe poogingen vruchtbaar mogen worden, ter uitbreiding van kennis , en tot bevestiging van 't geloof'in jesus Christus. Dat Gods gunst u verzelle:dat zijne zegeningen over uwe perfoonen en familten rijkelijk worden uitgeftort, en dat uw eeuwig deel, zaligheid zij !

Ten befluite, Mijne Veelgeachte Hoorer3 en Hooreresfen! moet ik nog een woord ten beste voor onzen behoeftigen en noodlijdenden medeburger fpreeken. Gij zult uit mijnen voordragt; gehoord hebben, dat 'er veelen onder onze medeburgers gevonden worden , dieonderfteunmg nodig hebben. Verre de meesten van deezen zijn buiten hunne fchuld, tot dien medelijdenwekkenden toefland vervallen. Wat toch hebben wij door onze verdienften kunnen toebrengen , dat wij van God in gunftiger omftandigheden geplaatst zijn, dan deeze onze ongelukkige medemenfchen ? Wij weeten niet natefpooren ,

waarom God de aardfche zegeningen zo verfchillende onder de menfchen verdeeld heeft; maar dit weeten wij, dat Gods wegen recht en goed zijn. Immers wordt deeze plicht, om aan den armen weldaadigheid te bewijzen , bij alle gelegenheden in Gods geopenbaarden wil aangedrongen. Dit weetende, en hiervan overtuigd zijnde, zouden wij dan wel nalaatig kunne blijven , om onzen noodlijdenden broeder te onderfteunen ? En zouden wij, dit verzuimende , nogthans meenen aanfpraak te hebben op de barmhartigheid van God V — Neen, zeer geëerde Hoorers en Hooreresfen! zo denkt,

zo

Sluiten