Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(65 3

is, volbrengen. L,aat dan ook bet kerk-gaah, rloor n en uw gezin, niet verzuimd worden. Hier toch kunt gij Gods woord ;nader hooren verklaaren, en voor uw verftand bevattelijk maaken; uwe onderfcheidene pligten nader hooren aandringen. Hier kunt gij u vereenigen in openbaare gebeden en dankzeggingen, en het zingen van lofzangen tot Gods eere. Mankt toch van die gelegenheden, zo veel u mogelijk zij, een goed en nuttig gebruik; niet zo als" misfchien veelen, om daar te zijn en ondertusfchen om iets anders te denken 't welk daarmede geene overeenkomst heeft- — veelmin om te flappen in de Kerk, zoals'zommigen de gewoonte hebben.— Neen, als gij daar zijt, let dan met alle naarttigheid op 't geen 'er gezegd wordt; tracht daarvan, zo vel mogelijk , in uw geheugen te be- , waaren , en laat het inzonderheid eenen behoorlijken invloed hebben op uw dagelijks leven. —

Verzuimt ook niet om (leeds uw kinderen en uw Huisgezin aantefpooren tot den openbaaren Godsdienst; dezelve is in de daad van een zeer groot belang, en de tijd wor.lt maar zeer zelden,te huis blijvende, zo nuttig doorgebragt.

§• 14-

Uwe verkeering met anderen.

Eindelijk nog een woord van uwe verkeering met anderen. Ik weet wel de mensch in 't algemeen , is voor de gezelligheid ; zij heeft ook in de daad haare nuttigheid; de famenleeving wordt E er

Sluiten