Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

040

den kring waarin gij voorziet dat haare be« fiemming zal zijn; maakt 'er dus met één woord (elk naar haaren (taai) braave Huismoeders, goede handwerkfters, en ijverige dienstboden van.

De waarfchuwing , die ik den Huisvader, ten opzichte van de kastijding zijner kinderen, gedaan heb , is voor ulieden dubbeld noodzaaklijk. want,neemt het mij niet kwaalijk, mijne Vriendinnen 1 als ik het u eens zeggen mag, 'er zijn veele vrouwen, (de beftendigen niet te na gefproken!) die wel wat ongedadig vallen. Sommigen zullen gevaar loopen , om, bij de ontdekking van een misflag der kinderen, in drift op te duiven, en in die overijling tot eene kastijding over te gaan, die naauwlijks volbragt is, of men heeft 'er berouw van, door dé overtuiging, dit had nu wel wat minder tae gektnd! - het kind wordt dus oogenbhklijk na de kastijding weder aangehaald, en gevleid, om, als het ware,eenige fchaévergoeding, voor de te veel gegeeven (lagen ; te ontvangen. Indien nu de kleine maar een weinig begrip heeft , bemerkt het wel, dat moeder het zo kwaad niet gemeend heeft, en bij de eerde gelegenheid, gaat het weder den ouden gang. — Andere moeders zijn wederom te zacht over haare kinderen, en verliezen hier door, terwijl haare kinderen bedorven worden , al haar ontzag. De natuurlijke tederheid van eene moeder is zekerlijk groot, en wel befchouwd zijnde, kan men de moederlijke liefde niet ongevoelig te keer gaan; doch zij moet ook niet misbruikt worden i dan maakt zij de kinderen

Sluiten