Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5o)

ne, 'als Ouders dit verzoeken , raad en beHuur geeven; zij zullen genegen met een of meer jongens fpreeken , hen befchouvven , ondervraagen , beproeven, en dan met Vader of Moeder, of met beide fpreeken , en overleggen , tot welke eerlijke en goede Ambachten, overeenkomftig de geaartheid, de gents hunner zoonen, hunne zoonen behooren opgeleid te worden , op dat zij beste leden der menfchelijke en burgerlijke maatfchappij worden mogen.

h. Ja maar, alle menfchen hebben zulke vrienden niet, die zo veel geduld en goed. heid hebben , als gij mij betoond , om zo veele menfchenliefde aan hunne minderen te toonen; men wordt bij elk zo niet ontvangen, en 't is mij in mijn leven nier gebeurd dat ik zo vriendelijk ben behandeld als bi! en door u.

s. 't Is zeker beklaaglijk dat het menschdom zo treurig is gefield, en dat eenen meêr verlichten en beteren ftand zeer te wenfcherï 5s, doch ik hoope en denke, dat 'er meêr braave menfchen , die kundige, oprechte en getrouwe menfchenvrienden zijn, zullen weezen , dan gij denkt, die bijna altijd op uw drieftal zit, alleen uwe klanten kent, en, naar dat gij die bereekent, tot het algemeen beflaan der menfchen befluit.

h. Nu, ja! daar is wat aan; maar als dan Vader noch Moeder zulke braave mannen, om mede te raadpleegen niet kennen; hoe het dan gemaakt ?

s. Zelfs in dat geval is 'er echter nog raad. 'Er woonen reeds , aan een aantal plaat-

fen

Sluiten