Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(76 )

houde mij verzekerd, dat die mensch, die zich in dit leven meest op nuttige kennis eï waaredeugds-oefening heeft toegelegd, ook n het volgend leven in de kennis en Peering van zijnen maaker den voorrang boven anderen zal hebben , - zijne pli^S met eene mindere moeite dan zij zal volbrenge, , ?n met de blijken van Gods goedkeuring over

V ?ei!n5,!iike Naarftig«eid! uw invloed op „ het he.1 der menfchen en maatfchappijen i? „ dan onbetaalbaar. Gij zijt de ziel van a ! „Ie redelijke werkzaamheid, en gij verine» mgvuldigt de winften van onzen arbeid tot „ in het oneindige. Door u onderging het „ gelaat des aardrijks de fchoonfle v rfnde„ ringen. Wijde zeeën bevolkt gij met on. „ elbaare redelijke bewocneren; barre woel „ t.jnen worden door u met koorn en kud„ den belaaden; moerasfen droogt gü uit • „ ae ingewanden der aarde ontbloot g j;d „ verzaamelt al het voordeel, 't welk' de

„ —« , uen mensch verfchafTen kan • „ door u bloe.ën de kunfien en wetenfchap' „ pen ; eene kweekfler der deugd z inde , herfchept gy de aarde in een Hemel e„' , vervroegt gij yoor den fierveling de eeuw" , der onverderllijkheid."

ö ER.

Sluiten