Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 123 )

lijkst-verfchijnfel onder de menfchen is, en dat aii, in 't vervolg, waardiger burgers en gelukkiger menfchen zijn zult, naar maate gij den bloei en de kracht uwer jeugd zorgvuldiger voor wandaaden en tijd • verfpilhng behoed

^Altijd iets bij de hand te hebben; de rust en ledigheid te vlieden; liever iets onverfchilhgs of onbehoorlijks dan niets met al te doen; deeze zijn uwe gemeenzaamste character trekken. Befchouwt, bid ik, deeze rusteloosheid, zo eigen aan uwe jaaren,niet als een gebrek; zij is een onwaardeerbaar gefchenk van uwen maaker; hij wenkt en dringt u daar mede tot den arbeid; hij roept u, als 't ware, met eene verftaanbaare ftemme toe , dat gij op den aardbodem veel te doen hebt, en met uwe groote taak i de verzorging van uw hgchaamelijk en zedelijk welzijn , nu reeds beginnen moet; ja hij belooft u, dat, het geen gij aan oefening en efvaarenheid te korte komt, door uwen moed en onvermoeidheid veel zal vergoed worden.

Slaat dan gewillig den weg in , die u door uwe eigene neigingen wordt aangewezen ; voldoet gernstelijk aan uwen trek tot den arbeid; alleenlijk weest omzichtig in de keuze der bezigheden, waar aan gij u overgeeft; geeft aan de zulken de voorkeur, welken uw geweten, ten allen dage, billijken kan. _

2. Vaders, Moeders en Hoofden der huisgezinnen! gij zijt ook, naar mijn inzien, in zulke betrekkingen geplaatst, welken , behoorlijk overdacht zijnde, den pligt der Naarftigheid ten fterkften aanbeveelen,

Gij

Sluiten