Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 171 )

srimmig als hij zijns buurmans land ziet, en dit met zijn eigen land vergelijkt, daar al wat kees gezaaid heeft fleuriger ftaat dan het zijne. k e e s , het faizoen , weêr en wmè, opgemerkt hebbende maait tijdig, en vindt, boven zijne bede, eenen zeer rijken oogst. lubbert verzuimt den besten tijd, door traagheid , en zijn fpreekwoord : 't is nog vroeg genoeg , gebruikt hij dagelijks, zelts dan als kees hem vermaant om haast te maaken. lubbert maait eindelijk , maar vindt op zijn hoogst dertigvouwige vrugr. kees viert, na den oogst, met zijn gezin en werklieden , een plegtig feest, ter eere van den Vader der Schepping,— zijnen weldoenerdie zijne Naarftigheid guntüg bekroond heeft. De gulle landelijke vrolijkheid fchittert op aller aangezichten, en op kunftelooze tor> nen zingt men een lied ter eere van den Hemelfchen Vader, waar door veld en bosch en beemd weêrgalmen, en een genoegen gefmaakt wordt , dat op de troonen en in de paleisfen der grooten onbekend is. Lubbert , weetende welk een' rijken oogst zijn buurman kees verkreeg, wordt nijdig op dien braaven, die meêr dan eens zo veel inzamelde dan hij. Hij denkt aan geene bhjdfchap,noch dank - erkentenis; hij vloekt zelfs op zijnen God, als ware hij de oorzaak van zijn' geringen oogst, fchoon hij door zijne onoplettenheid , ijverloosheid en luiheid zelve oorzaak van het zogenaamde misgewas ware, en de nijverheid van kees de groote reden is, dat hij zo veel inzamelde! Ik wil niet mild zijn, om u de lesfen van den wijsten der

Sluiten