Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchouwd worden, maar't is ook zeker, dat een dinger naar den opgehangenen eereprijs, wegens den invJoed der Naarftigheid, en de middelen tot derzelver bevordering geweldige belemmeringen moest vinden, door de beroeringen in Europa, waar in ons Vaderland zo aanmerkelijk deelt, 't Is toch moeilijk eenig onderwerp, dat naar tijd en gelegenheid moet worden behandeld, onafhanglijk te befchouwen van alle aanweezige omltandigheden. Dit echter heb ik getracht te doen, welk een donker floers zich ook voor mijne uitzichten verfpreidde , en geen fterveling heden zeggen kan wat het lot van Nederland in het toekomende zal zijn. Dan hoe dit zij, de Vader der Schepping, de Regeerer en Beftuurer zijner maakfels , zal de goedheid zelve blijven, onder alle de fnoode bedrijven der menfchen - kinderen , waar van Hij naauwkeurig kennis neemt. Hij kan alles voor Nederland gun Mig veranderen , — dat de wensch van mijn hart is.

Ik eindige met de woorden van den geleerden en naarftigen hamelsveld: ,, Indien „ eens de geest van naarijver, van betaam„ lijke eerzucht, den Nederlanderen weder „ aanvuurde , — indien elk voor zich, van de „ hoogfte tot de laagfte klasfe , in alle le. ,, vensftanden , de oude arbeidzaamheid ,, begon te oefenen, dan was 'er, hoe zeer ,, ook alles kwijnt, nogthans , uitzicht, dat „ dat geduld, die aanhoudenheid, die on„ vermoeide doorzetting, waar toe de Neder,, landers, boven alle andere volken, gefchikt, „ en als van natuure aangelegd zijn , het geen

„ ver-

Sluiten