Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 6è )

gewraakt worden, daar het moet aangemerkt worden ais niet meer bevoorrecht; maar het wegnemen van deszelfs inkomften, doet dat Genootfchap ten gronde gaan.

Ja maar, als men de Gereformeerde Kerk met meer voor bevoorrecht houden, maar met andere Kerkgenootfchappen gelyk zal dellen, dm diende men immers, ook aan die andere Kerkgenootfchappen, gelykzoortige inkorriden te geven, als de Gereformeerde Kerk geniet.

't Zy verre, dat nien dit aart een èenig Kerkgenootfchap onder de Christenen in Nederland, zoude willen betwisten; maar, geen van dezelven , behalven het Gereformeerde heeft die noodig: een van dezelve, zie hier even boven, heeft reeds verzegt, die niet te genieten.

Men twyffelt ook niet, of het zoude worden geaccordeerd, indien een of meerdere Christelyke Kerkelyke Maatfchappyai dezelve verzogten, indien de Gereformeerde die behield.

De Roomfche Geestelyken, welken dit echter nog behoeven, noeh zullen doen , zouden alleen in dit opzicht eenige zwarigheid kunnen doen ontdaan, daar het twyffelachtig wezen zoude, of men die inkomften, aan de Janfenisten, dan aan hunne andere party, zoude moeten toevoegen^ daar zy.weêrzyds hunner Priesteren wettige aandellinge betwisten.

Hier mede zal ik deze proeve eindigen, ik zoude *er anders kunnen by doen, dat ook vele ProtedantE fehe

Sluiten