Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(42 )

lyke geest is 'er de opperheerscher van : hy heeft het domhüum supremum , het opperst §ezag ; 'er zyn mindere geesten welke aan hem onderworpen zyn ; deeze ontvangen als leengoed mindere geestelyke bezittingen van denzelven; alle burgerlyke geesten zyn zyne onderdaanen, en aan den geestelyken bodem gehecht onder den naam vanleeken Uie onderdaanen ( vasalkn) leggen den eed van onberedeneerde gehoorzaamheid af • hunne dienstbaarheid is de opoffering hunner denkende vermogens. De heeren voeren hooge jurisdictie over de zielen : hunne kasteelen zyn kerken, hunne weêrhaanen zyn krmssen , hunne standaarden zyn kruisbanieren. Deeze geestelyke order had wel eer eene aanzienlyke tydelyke macht.

L I I,

Zo dra hadden de menschen niet ontdekt dat zy eene ziel hadden , ofzy vonden reeds heden welke bereid waren om er zig meester van te maaken. Deeze is de oorsprong van het geestelyk rechts-gebied. De domeinen m het land der denkbeelden zyn aller-

Sluiten