Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS CHARACTER • SCHETS

mig, norsch en ongefteld kan zij worden, wanneer zij haare bevalligheden en ziels-goedheden voor beledigd houdt, of in derzelver uitwerkzelen mistast. Zij kan heden blind, zij kan meer dan blind omtrent haar geliefd voorwerp zijn, en morgen duizend oogen hebben C * ), zoo dra zij een mistrouwen in zijne genegenheid ftelt, en hem eenige onverfchiliigheid cjntfnapte. Zij heeft wel Hechts een eenigen groóten wensch, waar op alle haare gedachten en genoegens neder komen; maar deeze wensch der vrouwelijke liefde is zoo levendig, zoo vuurig, zoo veel verlangende , dat zij niet zelden, van wegen haare levendigheid en uitgeftrektheid, aan een gelijken graad der mannelijke liefde gewoon is te twijffelen , en in deeze twijffeling is de Holle gelegen , die de meefte kwaade luimen bij verliefde Vrouwen doet ontbranden. Zal de Man, die thans in uwe ziele woont, altijd met u even fterk, even levendig gevoelen? Zal uw hart met het zijne tot die eenftemmigheid kunnen zamenvloeijen, wanneer 'er ook Hechts een klein onderfcheid van wederkeerig teeder gevoel mogt ftand grijpen ? Heeft nog geene andere, betere, Vrouw over zijne ziel geheerscht, en, zoo dit het geval was, zoude ik bij die vergelijking winnen of verliezen? Heeft hij nog nooit bemind, en zal hij mij dus altijd beminnen ? Zal geene

C*) rousseau drukt zig met weinige woorden hier omtrent zeer krachtig uit: — „ Men heeft de liefde blind ., gemaakt, om dat zij betere oogen heeft, dan wij. " Zie rEfprit, Maximes & Principes de j. j. rousseau, Neufchatel 1791. pag. 57.

Sluiten