Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sS CHARAC TER SCHETS

eene gedachte, een gevoel, eene traan, eene dwaasheid, eene drift van het geliefd meisjen, die door de wederkeerige liefde niet tot den hemel verheven, niet bewonderd, niet vergood werd? Was 'er een meer fcherpziende oog, een fchooner blos van wangen en lippen, een mond aanvalliger om te kusfchen . een tederer lichaams-geitel, eene welluidender ftem , een fijner verftand, eene beminnenswaardiger teedere gevoeligheid, dan het haare? Zoude men niet duizende levens voor dit geliefd Meisjen opofferen , om haarent wille niet door vuur en vlammen-gaan, haare eereniet door dolken en wonden redden? Beloofde men haar in het huwelijk niet duizend gouden bergen? Vernederde zig niet de knapfte en verftandigfte man zelfs tot eenen flaaf, die geenen anderen wil, dan van zijne beminde, en wel als zijnen hoogften Wetgever kende ? Wat was nu natuurlijker, dan dat zig deeze Gebiederes zelve de aangenaamfte denkbeelden van de aanftaande zaaken maaken moest! Wanneer men het geluk zoo in zijne magt fchijnt te hebben, wie zoude nog wankelen of twijfelmoedig zijn kunnen? Hoe kan 'er een gadeloozer vreugde zijn, dan die van den toekomftigen Echtgenoot? Is de liefde niet daarom eene innerlijke genoegelijke hartstocht, om dat wij ze altijd behooren te genieten, en ook mogen genieten ? — De Tempel van Hymen opent zig met alle deszelfs wonderen, en nu vraagt de jonge Vrouw: Of haar geluk nog voor eenige vermeerdering vatbaar zij ?

Maar ook deeze dingen krijgen, vroeg of laat, en in een helderer licht befchouwd zijnde, meestal naderhand eene andere gedaante, als zij zig voorheen door de toover-brillen der vrouwelijke verbeelding vertoon-

Sluiten