Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óo CHARACTER - SCHETS

kan. Zijn nu deeze liefkozingen eene gewoonte in de bruidsdagen, is echter deeze gewoonte van weinig waardije , dewijl zij tot eene naauwere vereeniging der harten niets meer kan toebrengen. Maar worden zij te dikwils , en te opzettelijk herhaald, om den Man fteeds op nieuw te verbinden, zoo beklage ik eene liefde, die zig tot haare zekerheid van zulke verlletene kluisters bedienen moet; en worden zij door eenige verwijfde Mannen dadelijk van hunne Vrouwen gevorderd, zoo heb ik mededogen met de laatstgemelden, dewijl zij beftendig de flavinnen van eene ijverzuchtige en teedere eigenzinnigheid van haare Mannen blijven moeten.

Kan men wel iets fmaakloozei' uitdenken, dan wanneer eene getrouwde Vrouw van jaaren haaren Man, die zelf gezonde vingeren heeft, uit overdrevene gevoeligheid , als een klein kind te eeten geeft, hem tegen het minfte koude windjen in een pels windt, hem in openbaare gezelfchappen kusjens toewerpt , en als eene verliefde minnares aan zijne armen en lippen hangt ? Ik ken Vrouwen van dien aart , welke nog in haaren ouderdom deeze rol van dwaaze gevoeligheid met haaren Mannen fpeelen, en een jeugdelijk gevoel voordoen , het welk zij niet meer bezitten kunnen. Maar ik ken ook andere Vrouwen, die deeze gevoeligheid voor haare Mannen alleen in gezelfchappen aannemen, en t'huis eene geheel andere taal voeren. Deeze hartelijkheid en liefkozing was flechts voor het toneel gefchikt geweest. Wat zouden wij te zien en te hooren krijgen, wanneer ons de geheime daaden van zulke Vrouwen konden bekend worden, en wanneer de Mannen ons omtrent deeze zoort van vrouwelijke luimen altijd onvervalschte berichten durfden.

Sluiten