Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 CHARACTER - SCHETS

liefkozingen en vleijereijen overladen, en eene liefde verwonen , waar zij walging gevoelt. Zij moet de rol van eene zieke, van eene droefgeestige, van eene ongelukkige kunnen fpelen, offchoon zij zig volkomen wel bevindt. Maar onder alle deeze bezigheden moet ook het character van de Vrouw zelf verwilderen, haar hart verdeeld, haare verbeelding bedorven, en haare lust tot waarheid vergiftigd worden. Haare ziel kent zelfs geene andere gedachten , dan die — om te veroveren. Dit is het middenpunt van haare geheele werkzaamheid, cn van alle haare ontwerpen. Hier in zullen langzamerhand zelfs de gewaarwordingen van kinderlijk en moederlijk gevoel, als in eenen ondoorgrondelijken maalftroom, verzwolgen worden; hier door zal het weeke hart der Vrouwe , het welk zomtijds zoo gaarne traanen van medelijden Hortte, hard en koud omtrent lijdenden gemaakt worden , hier door zal het fchoon en gelukkig gevoel voorde eenftemmigheid en fraaijheid der Natuur, en derzelver fchuldelooze vergenoegens, gedood worden. Eene meenigte van aanbiddende bewonderaars , van allerleije zoort, zweeft veel te afwisfelend en verleidend voor het oog en den geest der Coquette Vrouw om, dan dat eenige andere zaak haar gemoed zoude kunnen roeren. De ftem van lof en vleijereije heeft reeds lang baar oor ontwend. Voor deeze ftem alleen is zij nog vatbaar. De opciering van het lichaam ftaat overal boven aan; de befchaving van den Geest wordt alleen zoo verre gedreven, als zij tot aanlokking der Mannen noodig is, en de neiging tot listen helpt bevorderen.

Met deeze verwaarloozing, of dit misbruik van de edele ziels-vermogens der Vrouwe, verliest zig langpa»

Sluiten