Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. 123

9, voorbij. Wij maakten hem op eenen fchertfenden „ toon opmerkzaam op allerleije verfchijnzelen in zij„ ne huishouding, die met den minnehandel der Vrou9, we in verband Honden, op haare briefwislélingen, ,, op zekere gangen der Kamenier, en vooral op de „ lange avond-wandelingen van zijne Huisvrouw; „ maar hij lachte ons uit, en vloog in de armen der „ misleidende liefde te rug. —

,, Zoo konden de zaaken echter niet blijven. Het „ deed ons leed, dat een zoo verdienftelijk en be„ minnenswaardigMan, een zoo teedere en getrouwe „ Gade, en één onzer edelfte Vrienden en Gebuuren , „ door zijne oneerbaare Vrouwe langer bedrogen, en s, tot eene befpotting van het Publiek worden zoude.

Ik werd dus verkozen, om hem, in naam van alle „ zijne vrienden , de trouwloosheid van zijne

Vrouw, waarvan wij onwederleglijke bewijzen in „ handen hadden, — rechtuit, en zonder eenige be„ wimpeling, te ontdekken, en ik deed het op eene.

wijze, die hem niet minder, dan tegai mij in het „ harnas jaagen konde, en waar van ik mij de beste „ gevolgen beloofde. Maar ik had mij zeer bedro„ gen. — ,, Deeze fchandelijke belediging van 9S mijne braave Vrouw, riep hij woedend uit, moet „ verfchrikkelijk gewroken worden ; zij zal u, „ boosaartigen, laaghartigen eerdief, het leven kos-» „ ten. Gij zijt mijn vriend niet meer! Wie mijne „ Vrouw befchimpt, berooft mij van mijne eigene „ eer, en die zal ik verdedigen, zoo lang 'er nog „ een flagader in mijn lichaam klopt! " — Hier „ trok hij zijn degen, en ik moest mij verdedigen. „ Het was hem in ditoogenblik gemakkelijk geweest, j, zijnen ouden vriend te vermoorden. Wij vielen

„ ein»

Sluiten