Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J24 CHARACTER- SCHETS

j, eindelijk beiden gewond op den grond, en werden „ door onze toefchietende medgezellen van elkander „ getrokken.

„ Dewijl wij de blindheid van deezen Man op gee^

nerleije wijze genezen konden, vermeidden wij lan„ gen tijd zijnen omgang , cn lieten hem aan zijn

noodlot over , echter zoo, dat wij de akelige ge„ beurtenis van het tweegevecht^, voor het Publiek. „ vlijtiglijk trachtten te verbergen. Hoe hij toen de „ oorzaak zijner wonden aan zijne Vrouw moge heb-

ben uitgelegd, weeten wij niet; maar dit is zeker, M dat hij de gelegenheid tot het tweegevecht verzwe„ gen heeft, en wel dra uit eigene beweging zijne „ oude vrienden, welken hij zoo dwaaslijk van zig „ verftootenhad, wederom opzogt. In de daad fcheen „ echter deeze geheele gebeurtenis eenen wantrou„ wenden indruk tegen de liefde zijner Echtgenoot? „ op hem gemaakt te hebben. Hij verzogt mij om „ verfchooning over zijne drift, en wenschte, dat van „ het geheele geval niet verder mogt gefproken wor» „ den. Voor 't overige bleef het met de uiterlijke. „ teederheid en hartelijkheid der beide echtgenooten „ geheel op den ouden voet, — en onze waarfchou„ wingen namen op nieuw een aanvang.

„ Alstoen hoorde hij ons bedaarder, dan te vooren, „ aan; maar gaf echter nog fteeds met een onbegrij„ pelijk vertrouwen te kennen, dat hij zig door niets. „ in de weereld in het geloof aan de deugd zijner „ Gemalin wilde laaten wankelen , tot dat hij „ haar bij de eene of andere gelegenheid op ontrouw „ betrapt hadde, — maar hij zelf zoude zig wel wag-, 3, ten, om deeze onderzoekingen, als zijne Vrouw „, onteereude, opzettelijk te werk te fteilen* Die on-

der

Sluiten