Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK VAN GOD. 57

ze harten verfpreidcn! Wy bidden u daarom als dienaars van uwen Zoon Jefus Christus, en fpreeken u verder in zynen naam aan: Onze Vader enz.

De dagen, welke wy thans bclecven, myne aandachtige Toehoorcrs ! zyn dc gedachtenis van de komst van onzen Heer en zyn koningryk op aarde gewyd. Daarom worden zy Adventsdagen (*) genoemd, en onder de Christenen als byzonder plechtige dagen befchouwd. De komst van den Heer is ook in en op zich zelve eene zo merkwaardige gebeurdtenis, cn haare gevol-. gen zyn zo menigvuldig cn gewigtig, en, over 't geheel genomen , voor ons menfchen in 't algemeen zo heilzaam, dat hare gedachtenis allezins verdient dikwyls vernieuwd en eeuwig onderhouden te worden. De komst van eenen boode der Godheid, die ons den wil des Eeuwigen en Onzienelyken en zyne genadige, gunstryke gevoelens jegens ons bekend maakt; de

komst

(*) Deezen naam draagen de vier laatfte Zondagen voor Kerstyd, en worden genoegzaam door geheel Duitschland, zo wel van de Protcftanten als van de Roomschgezindcn gevierd. [De Vertaalcr. ]

D 5 ,

Sluiten