Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 OVER DE KOMST VAN HET

komst van eenen Leeraar,die enkel waarheid, en de gewigtigde, voor de menfchen onontbeerelykfte waarheid met veel meer zekerheid verkondigt, dan eenig leeraar voor hem gedaan had of doen kon; de komst van eene geheel zuivere en heilige ziel, die ons in menfehelyke gedaante door leer en leven de verhevenfte wysheid, de onkreukbaarfte braafheid , de zuiverde Godvrucht vertoont en even zo eerbied - als beminnenswaardig maakt; de komst van eenen zekeren en getrouwen Leidsman op den met zo veele hinderpaalen en zwaarigheden bezetten weg der menfehelyke deugd en gelukzaligheid; de komst van eenen Helper en Weldoener, van eenen Verlosfer en Heiland, die eeniglyk voor zyne broeders leeft, en alles, zyn leven zelfs, voor hun welzyn opoffert: welk een merkwaardig verfchynfel is dat niet! Hoe hartelyk hadden niet veele nadenkende en welgeaarte $ naar licht en waare gelukzaligheid dordende, menfchen onder verfcheidene volken naar zulk eenen Goddelyken bydand uitgezien, en wat al wenfehen der verdandigden en besten onder de derveüngen zyn niet daardoor vervuld geworden ! Wat al veranderingen, wat al heilzaame veranderingen heeft niet deeze komst des Heeren op de aarde ten gevolge gehad! Met hem kwam licht

in

Sluiten