Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï40 JESUS CHRISTUS

de zwaarigheden weder te rug zou kunnen keeren ; en in 't eind bezwykt zyn Geest, door vergeeffche infpanning uitgeput, onder de menigte van twyfelingen, die het van alle kanten beltormen.

Kon ik u dan, myne geliefde Vrienden, die te gelyk vrienden van redelyke overdenkingen, en vrienden der waarheid en der zekerheid zyt, kon ik u iets heuchelyker, aangenaamer mededeelen, dan het bericht, dat 'er iemand is, die deeze dringende behoefte van uwen Geest vervullen , die u de waarheid leeren kan cn wil ? Het bericht, dat de voor achttien honderdjaaren te Bcthlehem geborene Jefus hiertoe geboren en in dc waereld gekomen is, op dat hy der waarheid getuigenis zoude ge even? Ja, dat heeft hy, deeze Verlosfer en Weldoener der menfchen, gedaan , cn dat doet hy nog by aanhoudendheid door zyne lichtryke Goddelyke leer. Haar glans heeft duizenden van doolingen verbannen, die eertyds den mensch den weg der deugd en der gelukzaligheid, des troosts en der hoop toefloten. Door haar verlicht en geleid, zyn veele duizend menfchen tot die rust en dat vergenoegen geraakt, welke zy anders nergens konden vinden. Door haar verlicht en gelukkig gemaakt,

zege-

Sluiten