Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6f> JESUS CHRISTUS

gen; laat dezelve waarlyk vruchtbaar worden in edele gevoelens cn goede deugdzaame bedryven. Wy bidden u daarom als belyders en navolgers van Jefus Christus, en fpreeken u verder in zynen naam aan; Onze Vader enz.

De liefde tot vryheid is allen menfchen natuurelyk. Zy ftreeven naar volmaaktheid en gelukzaligheid, en alles, wat hen in hun ftreeven daarnaar ophoudt of belet, moet hun noodwendig tegen de borst zyn. Zy willen gaarne hunne krachten zonder bedwang, naar hun eigen goeddunken gebruiken, en hunne eigene inzigtcn volgen. Wordt deeze zucht tot vryheid by veele menfchen door de opvoeding en het jeugdige onderwyrs, door de ftaatsgcfteldheid van het land , waarin zy leeven , door afmattende en moedbeneemendc bezigheden en arbeid , door den heerfchenden fmaak in kleenhedcn cn kinderachtige vermaaken, door valfchc en afgodifche Godsdienftige begrippen, of door gcwelddaadige, geduurig herhaalde onderdrukkingen-, zomwylen verzwakt en buiten werkzaamheid gefteld; zy vertoont zich toch fpoedig weder in al haare fterktc, wanneer de uiterlyke omftandig-

he-

Sluiten