Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ïf4 JESUS CHRISTUS

Jefus Christus weet niet meer van dierelyke offeranden , van godsdienffige wasfchingen en reinigingen; hem is als eenen rcinen alles rein, wat hy met dankzegging en maatigheid geniet, ïly dient God op alle tyden, aan alle plaatfen, in geest en in waarheid. Waar hy is, daar is hy in Gods tempel en in Gods heiligdom, daar aanbidt hy hem met kinderlyke vrymoedigheid. Hy kent hem, als het liefderyklie, weldaadigfte Wezen, als eenen rechtvaardigen, billyken, toegeeflyken, van alle partydigheid, van alle menfchelyke zwakheden en driften wydvervreemden Regecrcr en Vader, die aan geen' toorn, aan geen wraakzucht onderhevig is, die alle zyne kinderen lief heeft , en ze allen gelukkig maaken wil; en daarom vreest hy niets kwaads, daarom verwacht hy enkel goed van hem. Hy dient hem niet, om dat hy het moet doen, of omdat hy hem daardoor meent te bevredigen en te verzoenen; denkbeelden, die het. christendom als joodfehc eerde beginfelen verwerpt; maar omdat het hem tot vermaak verftrekt, zich in den geest tot den hoogden , volmaakften Geest te verheffen, zynen Weldoener te danken, zich over zyne weldaadcn te verheugen, en zich in alle deugdzaame en goede gevoelens door de levendige overdenking van God en van onze betrek-

Sluiten