Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$l6 ZALIGHEID DER EERSTE LEERLINGEN

ecrile leerlingen en dienaars zagen en hoorden „ en kunnen het met eenen vryer geest, in een nog naauwkeuriger en duidelykcr verband zien en hooren, dan hunne vooroordeelen, bevatting en tydsQinllandigheden hun vergunden.

En hoe zalig ?yn wy dan niet, myne waarde Vrienden! indien wy deeze kennis, deeze heilzaamc leer uit de Schriften der Euangelisten en Apostelen opipooren, cn ons door dezelve bezielen laaten; indien wy van hun deezen rechten, yeiligen weg ter gelukzaligheid leeren kennen, en denzclven bewandelen; indien wy ons san het geleide van jefus Christus, dien onfeiU Jbaaren Leeraar, dien Plaatsbekleder der God-r Jieid, .overgceven, en ons aan zyne heerfchappy onderwerpen; indien wy hem op den weg, op weiken hy ons voorgegaan is, nawandelen, met een welgevestigd geloof op zyne beloften vertrouwen, geduurig op hem zien, en ons geheel en al naar hem vormen: hoe zalig zyn wy dan niet! Kan 't ons dan aan licht, aan troost, aan gerustheid , aan lust en kracht tot onze plichten, aan hoop cn vertrouwen op God, aan beuchelyko blyde uitzigtcn in eene betere waereld ontbreekeu? Kunnen cn moeten wy dan niet wyzer, dengdzaamer, vergenocgdcr, zab>

Sluiten