Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFGELOOPENE JAAR. 3.6$

of onheilen, die my buiten myne fchuld, uit hoofde van den famcnhang der dingen, troffen, en die ik als befchikkingen en toelaatingen van God, als tucht - cn oefeningsmiddelen van mynen hcmclfchcn Vader,kon befchouwen?Welke foorten van verlies heb ik misfehien in het nu geëindigde jaar geleeden? Verlies aan goederen, of verlies aan eer en aanzien, of verlies aan gezondheid en krachten, of verlies aan vrienden en beminden ? Welke foortcn van fmert heb ik ondervonden? Smert, die haaren grond in een ongeftcld ligchaam had, of fmert over mislukte poogingen en onderneemingen, of fmert over bcgaane misflagen en zonden en haare verderflyke gevolgen, of fmert over onverwachten tegenftand cn onoverkomelyke hinderpaalen in het zoeken naar waarheid, in het betrachten van het goede, in het aanwenden myner vermogens, of eindelyk fmert over de fcheiding van perfoonen, die myne ziel lief had, en van welken ik wecrkerig bemind wierd? En in welk eene evenredigheid flaan deeze rampen, dat verlies, deeze fmerten tegen de genotene vreugde, gericflykheden, genoegens, tegens winst en vordering? In hoe verre worden de eerfle door de laatfle, of de laatfle door de eerfle opgewoogen? En welke merkelyke, duurzaame veranderingen zyn R 5 daar-

Sluiten