Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,66 T E R. U G Z l O T OP HE ï

daardoor in mynen uitwcndigen of inwendigen toefiand, ten opzigt van mynen geest, of van myn ligcham, of van myne verbindtenisfen met anderen veroorzaakt? Op welk eene wyze eindelyk heb ik die rampen verdraagen, die verliezen ondergaan, die fmerten uitgehouden? Met ftillc onderwerping onder God en zynen altoos goeden wil, of met morren en klaagen tegen zyne Voorzienigheid en Regcering? Met de (terkte van eenen man, die zichzelven beheerscht cn meester van zyn hart is, of met de zwakte van een kind, dat door eiken flag bedwelmd en door eiken last ter neer gedrukt wordt? Met het geduld en de gelatenheid van eenen Christen, die God zelfs dan nog, wanneer hy hem kastydt, als Vader eerbiedigt, of met den hoogmoedigen trots van eenen ongeloovigen en verachter van den godsdienst, die zich tegen de tuchtiging des Allerhoogflen verzet, en over geleden onrecht klaagt? En ben ik door deeze ranpen, door deeze verliezen, door deeze fmerten zedelyk beter of Hechter geworden ? Hebben zy my vermurwd, of verhard? Hebben zy my nader tot God , en myne broeders gebragt, of van dczelvcn verwyderd? Hebben zy my tot traage moedeloosheid verleid, of tot het verzamelen en infpannen van myne krachten opge-

Sluiten