Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFGELOOPENE JAAR. l6j

gewekt ? Hebben zy de leeringen van den Godsdienst, de godsdienfdge en vroome oefeningen, gewigtiger cn dierbaarer voor my gemaakt, of hebben zy my omtrent dezelve onverfchillig doen worden ? Ben ik in de fchool der tegenfpoeden yerftandiger, wyzer, beter, Gode gehoorzaamer , meer hcmelschgezind geworden? Kan ik derhalven met vergenoeging en gerustheid op de geledene rampen te rugzien,en God ook daarvoor danken, als voor middelen, waardoor hy myne inwendige geestelyke volmaaktheid bevordert, en my nader tot myne verordening brengt?

Derde Vraag : Welke bezigheden had ik in het afgeloopene jaar te verrichten, welkepligten te volbrengen, en op welk eene wyze heb ik die bezigheden verricht en deeze pligten volbragt? Aan bezigheden, aan menigvuldige gewigtige bezigheden, ontbreekt het den mensch, die zyne verordening kent, en dezelve zoekt te bereiken, nimmer; en de meeste pligten, die eenmaal op ons rustten, rusten zo lang op ons, als wy menfchen en burgers, als wy fchepfelen en onderdaanen van God , als wy Christenen en erfgenaamen der onfterflykheid zyn. Elk jaar moet, even gelyk elke dag, dc fora onzer nuttige

Sluiten