Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13, ir?

j, trouwen op de aanbieding Gods in Jezus.

Christus!" Is't niet zeer gepast, nu te overwegen „ hoe moet ik dan den drieënigen, ,, God, van wien ik afhang, en wiens gunst „ alleen myn leven is, hoe moet ik Christus „ byzonder voor my aanmerken ; in den gelo„ ve aan de verklaringen , die hy my in zyn

„ woord geeft,.?" En, word dit niet zeer

wel en voegzaam beantwoord, door te hooren, uit dat woord, ,, de Vader is uw Schep„ per, Onderhouder, en Vaderlyke Regeer-

„ der! De Zoon is uw Zaligmaker en de

„ Christus voor u! gy voert zyn tekenen word

„ naar zyn' naam genoemt! ïly is alles

„ voor u! Schoon de eeuwige Zoon van

„ God , wierd Hy voor u mensch ■ leed

„ voor u ftierf voor u wierd begra-

„ ven, om u uit ,de angsten van het graf te _

^ rukken, en uwe zonden.te begraven

voor u Hond Hy op, om het leven en de 5, onverderfelykheid voor u aan het licht te

„ brengen! Hy voer ten Hemel, om u

„ met zig Hemelwaards te nemen! —- Tot ,, uw hecrlykheid en geluk is Hy verhoogt bo-

ven alle vleesch! En, eenmaal zal Hy

„ uw gunstige Regter en bblooner wezen!

„ De Geest is uw trooster, Heiligmaker, en

„ Inwooner! Daar aan hebt gy deel, eo

j, allen die den Heere Jezus liefhebben in onH 3 3> ver",

Sluiten