Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13, 13r

noopt, maar zulk eene, die — een gepast en fierlyk gebruik wcec te maken van de uitdrukkingen der Schriftuurc in haare voorftellingen; en die, als 't op verklaren en ftaven der waarheid aankomt, haar te hulp roept; haar verband en oogmerk, en daaruit haar'zin enmecning, in de byzondere plaatzen die te pas komen , onderzoekt en beredeneert, en zoo haaren hoorderen gelegenheid geeft, om het geene zy zegt na te gaan en 'er van overtuigt te worden, en om teffens verftandig en kundig

te worden in het woord van God! Dan

bouwen wy op den vciligften grondflag, wy zullen het meeste nut doen, en onze gemeentens zullen vast ftaan in de waarheid, en weten waarom zy geloven ! En dan,

prediken wy ook den Catechismus regtzinnig! Dat de ydele nieuwigheden, die men thans zoo gaarne hoort, en waar door wy onze Catechismus zouden verminken en verdraayen, op onze predikftoelen nimmer komen, al moesten wy er te minder roem en toejuiching om ontvangen , en al eens befpotting lyden! verklaren wy, hem predikende, zyne, ennietowse, willekeurig aangenomene , begrippen en gevoelens! vooral, wagten wy ons, om nimmer, by gelegenheid dat wy het voorbeeld der gezonde woorden behandelen, de gezonde woorden zthen te verdonkeren en tegen te fpreken;

I 2 en

Sluiten