Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 7*

treffelijken Godsdienst, welke fommigen Uwer Stamgenooten in vollen nadruk op aarde genoten en eeuwiglijk in den hemel roemen zullen, in de ruimfte maate doe-ondervinden! Zijt, in Uw geheel leven, een dankbaar getuige van 's He eren goedgunftigheden in den volmaakten Verlosfer; geniet , in Uw fterven, het onberekenbaare nut van den Godsdienst; juich, met de reijen der gezaligden in den hemel, tot in eeuwigheid: de Godsdienst is 't voornaamfte! Bij dit uit.muntend heilgenot voege de onuitputbaare bron van zegeningen ook een' rijken overvloed van tijdelijke weldaadigheden! Eene lange reeks van blijde levensjaaren zij Uw voorrecht! De Albeftierder doe U het geleden leed grootmoediglijk befchouwen als wateren, die voorbijgevloten zijn; Hij beveilige Uwen Doorluchtigen Perfoon tegen de minfte rampen; Hij zelf zij de almagtige bewaarder van Uw Huis, E 4 en

Sluiten