Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Godloosheid en Godslastering dezer tyden. Geenzins is tans ons oogmerk eenige nieuwlings uit, geftrooide wanbegrippen te wederleggen. Even min , om zodanige Leerftukken onzer Kerk, welke honderdmalen aangevallen , maar ook van overlang even dikvvyls volkomen geftaafd zyn, te verdedigen tegen de weder opryzende beknibbelingen. O dierbare en geliefde Gemeente ! de bewaring uwer zielen tegen het indringend venyn der vrygeestery en roekloosheid, is tegenwoordig onze voornaamfte bedoeling.

Ontfangtdan, deze vaderlyke, ernstige en liefde, ryke Waarfchouwing, van onze handen. Laat dezelve by u ingang vinden a's 't Woord van Go.!; daar ze uit het Woord des levendigen Gods getrokken, en dus, voor zo veel derzelver inhoud betrefc, waaragtig is. Geeft 'er dus acht op, a's op dat Woord , 't welk u , ten geenen dage, oordeelcn zal. Neemt ze aan met een zagtmocdigen geest, en een leerzaam en buigzaam harte. De innerlyke fmeekingen onzer zielen vergezellen dit Gefchrift. Wy bidden uwen en onzen Vader in de Hemelen, ootmoedig en hartelyk, in den naam zyns Zoons, dat Hy zyn Godiyken zegen, van boven gelieve teverleenen, over deze onze opregte verrigting tot zyn eer en tot uw heil!

Geliefden! laten wy naarstig zyn in de tekenen der tegenwoordige tyden regt te onderfcheiden. Is het mogclyk , zoo wy anders nog eenigzins ons A 3 ei-

Sluiten