Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16)

bet zaad des onkruids, op zulk een wys, met voile handen flrooit! De uitwerkingen en gevolgen van de onzalige bezigheden der kinderen des ongeloofs , zyn in overvloed rondom ons. Ach! boe verfchriklyk zyn dezelve! Mogten onze hoofden geheel water, en onze oogen springbronnen van traanen wezen, om dag en nagt te weenen over den jammcrlyken elendeftaat van zo veele zielen, die wy befchouwen moeten als vaten des toorns, nadien ze, op den weg van heilloos on. geloof en doemwaardige zorgeloosheid , met overyling, de eindeloze eeuwigheid te gemoet treeder.

In dit opzigt is 'er naauwlyks iets algemeener en uitgestrekter, dan de onverfchilligheid en minachting voor die dingen, welke ons het heiligste en dierbaarfte wezen moesten. By veele gaat dit, met betrekking tot den Heiland en zyne verdienftcn, zo verre, dat zy zich byna fchamen genoemd te worden naar den naam van den Verlosfer der Waereld; of eenig bewys van eerbied of dankbaarbeid te vertoonen, voor Hem die ons zo tederlyk lief gehad , en van onze zonden, met zyn eigen bloed gereinigd heeft. In tegendeel zoeken zy hun vergenoegen in fpotternyen en lasteringen tegen Hem te lezen en te horen; en hunne eer in dezelve te onthouden en na te vertellen. De middelen der genade worden op den laagften prys gefield; en ditfnood bedryf is een heerfchend gebrek. Een groot aantal onttrekt zich van de byeenkom-

llen

Sluiten