Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(284 )

gen, die boven zijn, daar Christus jesus is, aan <fe recuteband zijns hemelfchen Vaders.—Gelukkige Zielen, die dus losgemaakt en geijpeend worden van de aardfche dingen*

__ De Christen, die zich voor den hemel voorbereidt,

heeft ecu heiligen lust en fmaak in al het geen, dat in den hemel is, en derwaar ds gaan de begeerten zijner ziele.— Maaken de gewaarwordingen der Godlijke liefde een voornaam gedeelte der hemelfche gelukzaligheid uit; de Christen , die aanvangelijk daar toe bekwaam wordt, zal met Pd vip betuigen: „ verhef gij over ons het licht uwes aan„ fchijns, o Heere! en het zal mijn harte meer verheugen, ,, clan wanneer koorn en wijn overvloeiden, en alJe aardfche „ zegeningen over mij vermenigvuldigd wierden; want uwe „ liefde is het leeven mijner ziele, en uwe goedertierenheid „ is beter dan het leeven. (*j " — Staat de zaligende tegenwoordigheid van God in den hemel genoten te worden , en zullen de Verheerlijkten daar zijn aangezicht zien met een verrukkend genoegen; mijn Christen, die tot den hemel . Zich bekwaam maakt, haakt naar die Godlijke gemeenfehap met een vnurig verlangen. Dit is zijne taal: „ wanneer zal „ ik ingaan, en voor Gods aangezicht verfchijnen ? wanneer „ zal ik mijne reis door deze woestijn voleind hebben, dat „ ik mag komen in het huis mijns Vaders? Één ding heb ik „ begeerd, dat ik alle de dagen mijns leevens mogte woo„ nen in het huis des Heeren, om de lieflijkheden des Hee„ ren te aanfehouwen. Ja Heere! dit is mij genoeg, dit „ du is mijn zalig Al, dat ik zal verzadigd worden met uw „ beeld, als ik uit het ftof opwaake. Met mijne ziel heb „ ik ü begeerd, ook zal ik met mijnen geest, die in het ,, biunenfle van mij is, U vroeg zoeken. Wien heb ik „ ("evens U) in den hemel? nevens U lust mij ook niets „ op aarde, ó ! Wanneer zal die dag komen, dat mijn „ hart niet meer van hem zal vervreemden , en ik voor „ altijd met alle mijne vermogens nabij den Heere zal „ wezen!" — Staat het aangenaame gezeifchap van jesus mden hemel genoten te worden ; de Christen, die zich bereidt voor den hemel , toont eene begeerte , om ontbonden te worden en met christus te zijn, 'r welk oneindig veel beter is dan de vermaaklijkfte voorvallen op aarde. Hij aanfehouwt, door het konstglas des geloofs, de aanbrekende liraalen van dien dag, waar op jesus zal wederkomen van

den

CO Pfalm LXHIs 4.

Sluiten