Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C54)

noch door geweld, niets tegen onzen held uitvoeren, hij zal, naar de gewoonte der onmenschlijke dwingelanden, het verraad te werk Hellen. Hij fpant hem allerlei ftrik. ken; door omkoping, verraad, of door welke middelen ook, hij poogt zijn oogmerk te bereiken. Zijn doel was niet minder, dan om nehemia te vermoorden; de zaak Was, hoe hem in. handen te krijgen. Hij zendt brief op brief, verrader op verrader, poogt zijn eigenliefde te kittelen, als wilde hij hem Koning maaken; tracht hem vreezs aan te jaagen , door een voorliet der gevaaren die hem zouden omringen; dan, nehemia was omzigtig, doch niet angstvallig; bezadigd maar tevens vernuftig; achterhoudend, doch door wereldkennis; vertrouwende zonder zich te veel te vertrouwen. Door deze uitmuntende eigenfcliappen ontweek hij alle de hem gefpannen ftrikken en netten ; zijne zelfbewustheid van eene goede zake voorteftaan ; zijne rechtvaardigheid in die te beliuuren, en zijne vollhndigheid, maakten welhaast, dat alle de aanklagen van zijnen vijand in rook verdweenen , terwijl hij moedig op zijn post bleef, en niets verzuimde, wat tot heil van zijn Vaderland kon (trekken.

Is 't wel wonder, dat, onder het bewind van zulk eenen Landvoogd, 't woest Jerufalem fpoedig herfteld , de vervallen en ten ondergang neigende Staat , in bloei en welvaard geraakte^ Zijn werkzaamheid, zijn ijver, zijn deugd, zijn voorbeeld, deedt in weinige maanden meer dan een laffe , heerschzugtige en eigen-belangzoekende beftuurer, die niet door liefde tot het Vaderland bezield ware, in zoo veel jaaren zou hebben uitgevoerd.

Nehemia, hebbende door zijn beleid Jerufalem herfteld, deedt het feest der inwijding vieren, en zijn groota pi] heiI onvermoeide volftandigheid en Vaderlands • liefde verder blijken. Hij laat de tiende man in Jerufalem wQonen , verdeeld de overige negen deelen in de andere fte-

den.

Sluiten