Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

— Niemand altans kan een fchijn van reden geven .waarom men met Gods naamen anders zou moeten handelen, dan met alle andere naamen. — Bijgeloof alleen is 'er oor-

pHeUreen wij van Gods naamen in het gemeen aanmerkten moet bovenal plaats grijpen bij den naam Jehova. Want met dien naam heeft God zich bijzonder geopenbaard in önderfcheiding van de Afgoden. Gelijk toch elk Volk z.jne Goden hadt, met bijzondere naamen bq hen bekend en benoemd, zoo was jehova de naam, welken God, als de God van Israël, hadt aangenomen. _ Zoo lezen wn (behalven bij jesaias reeds aangehaald; — in de Pfalmen.

Od dat ze weten, dat Gij alleen met uwen naam-zijt je" hova " - Men leze dan overal den naam jehova en andere naamen Gods zonder die te vertaaien <*).

Maar wat betekent de naam jehova? Offchoon wij toch van oordeel zijn, dat de naam jehova onvertaald moet gelaten worden menen wij echter, dat het met onvoegzaam kan gerekend worden, dat men de waare betekenis van dien naam, indien 't mogelijk is, kenne. Dit is toch vooral het Len van Gods naamen, dat zij ons het een of ander Wezen van God bekend rnaaken. Of men nu de waare betekenis van alle Gods naamen kan ontdekken of reeds heelt ontdekt zullen wij voor het tegenwoordige met bepaalen. Wat hier van zij, met betrekking tot den naam jeho va , zullen wij thands onder het oog van onze Lezers zoeken te brengen Deze naam zou drie dingen betekenen, volgends het l^'nn van onze Godgeleerden. Vooreerst —- Gods eenvoudig en onafhanglijk Wezen. — Ten tweede — eeuwigheid. — Ten derde — Zijne onveranderlijkheid in hei houden van zijn woord (t> — Dat die naam vooral Gods Wezen uitdrukt is al van de Jooden afkomftig (§). _ Groote Taalkundigen Hemmen hier mede overeen (J.

Wij voor ons vonden hier in zwaarigheid Wij omhelzen een gevoelen, 't welk ook al voor lang bekend is geweest; maar als het gevoelen van fchadelijke Ketters is uitgekreten geworden. Wij dan menen, dat die naam alleen betekent Gods trouwe in het houden van zijne belofte. —

Zon •

f*) Zo doet michaclis doorgaands in zijne Overzetting van «len Bijbel. Insgelijks strof. ns ee. Ziemich. or. BM. v. 178. ft) Conf de moor Comm. I. 5«- . • .„, ,, "

fflV.KENt.IC. /.(.ffDEMSSI fpeC. VOT. Uct -— j>. 7*-

Y< mteralios schült, f,'-» P™>- P' «?0 *<* huiiU Jehma — per exullentiam 0 m, fubfiftens Juomet nifu , nutu , pond,re exifleniU & VTtQqUtTf «S necefaria, aternce, infimta.

L 2

Sluiten