Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fc'mi en Vruififchcn invloed, fèderd veele jaaren, als een fteen in de diepte is gezonken; dat het hoe langer hoe otiherftelbaarer wierd, ja zeker voor altijd zou zijn verlorerj gegaan , indien de gewezen l>e. ftuurers langer den Gaas gedeeld hadden. Dan nu die invloed verbroken , het' geweld van den troon gebonsd, de Vrijheid lanvanglijfc h, i'i.'ld is, en de rechten van den mensch heertenen, nu is 'er ten 'i. infttn eenig gegsond uttzigt , dat alk-s kan herfteld worden , zr> 'fleg's ieder Nederlander zijn pligt benacht en ter heiftellnig toebrengt wat hij kan en moet, wd hij de oude Baraven, wat zeg ik! wil hij cl: waare menen met tot bc-fehiildigers hebben.

éindelijk is mijn laaide aanmerking ieze: Elk Nederlander is niet alleen verpligt, (iin m de te wrk n tot 's Lands uitwendige» blo i en welV.eard, maar ook ter kerft Mag der Zeden, ter Verlichting en befchaavhlg der Natie.

Onder het vooiig bewind in ons Vaderland dorst de menfehenvriend niet vrij fpreken noch fclirijeen, indien hij zwanger ging met de nu>tigfte ontwerpen, ter vei betering > verlichting en Infchaaving zijner Landgenöoten. iloe menig ontA'eip ter bevoordering der Industrie; van den J.anJDouw, de fabrieken, Trafieken en andere dichtingen , is daar door in nu gen gefpat, of aan de vergetelheid gewijd! op.angb,de adelijke Dropten en Jonkers . de famdie-regeeringen (de cappeli.es, de hoofts en andere braaven uitgelloten) offerden gewillig al hunnen invloed om otis.door het ons eeuwig vijandig Engeland, te laten bederen, zo wel :e water als te land, en in 'toosten en westen s geen wonder dan, dat de industrie hoe langer zoo minder werdt, cn alles tot den deed ijk I le ■ r ftaat is verwallen, lin wat^hun invloed op de verlichting der Nalte betrof; zommige van die kinderen der duisternis dorfteu beweeien. dat de geineene man dom en onkundig moest blijven , •nu dat het ge^ag der regecring zou lijden als de wereld algemeen verlicnt was. Van hier dat zij zich de gcwelddaadiglte poogingen veroorloofden , waar door zij de Burgers als (haven hunner willekeurige tragt behandelden, en de rechten van den mensch vertrapt en vertreden werden. Hoe veele proeven hebben zij hier vin gegeven in de laatfte jaaren en dagen hunner onderdrukking I Van hier de lange lijst van verboden fc u iften, waar in de waarheid , het recht, of de mensch» beid verdedigd ,of de heerschzugt wierd bellieden. Van hier de gehuurde en bezoldigde Schrijvers, Wier helfche zielen in ftaat waren óm reclit, p'igt en deugd te vertreden, en de grooilte leugenen voor heilige waarheden uit te venten • Dan ach ! hadt men de i Golsdienst, oen Xiódsctiéns; der Kristenen niet tot een dekmantel der eerlooste en flotllqoslte bedrijven g.-bezigd ! Wie beeft niet door te denken , hoe veele laago , vleizieke en eigenbaat-zoekende Priesters , door der grooten in» vl icej ,i» p aats van Godsdienst en deugd te loeren,predikers der willekeurige magt, der lijdelijke gehoorzaamheid en flaavernij, Ja kraaiers yoór o r a n G k en de /IristokraAen waren !

, Daar nu her geweld en de muleidiog der Regeerers, daar het Pries« tebe-.lrog is beteugeld, tn d-. Zou oer Vrijheid onbele.n ner.t fchijnr, zal het noofig ziin, Hat alle onverlichte harten zo vóór haar licht eu glans en gloed geplaatst worden , dat allen gekoesterd en verwarmd wor len ; om de rechten van den Meuscli , den B irger, der. Kristen , en tevens derzel«er. p'iaten te verlban. De voorheen gekluisterde .maai nu verloste Patriji kan nu vrij fpreken, fenrijven en werken ter verlrcrr.int» en verbetering zijner Broederen.; elk, die den Naam Tan Patriot wil verdienen, zal zien in zijn kring, daar toe nu ook verjiUgr, moeten rekenen. _ Dit zal, mijns achtens, nu bijzonder onze zaak en taak moeten zijn, mijne Broeders 1 Medeleden dezer loflijke

Maat-

Sluiten