Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5i )

ons beftaan; — den goedgunftigen Onderhouder en be-

ltendigen Weldoender van allen en van alles, vinden. -

Welk was de keunis , welk het denkbeeld , dat Israël van God hadt buiten het Euangelie? — Verward in zijne denkbeelden en bevattingen, door de misfeiijk-e inmengze» len der laatdunkende Priesters en Schriftgeleerden, was je. hovah hun Volks-God, en van hem formeerde het zich dat zijns onwaard denkbeeld, dat hij alleen voor hun goedertieren, genadig en weldadig was, - in de laatfte tijden voor kristus onthielden de Israëliërs zich van Afgoderij en het

navolgen der Heidenen in dcrzelver godsdienstoefening

met dat alles echter dachten zij niet aan God, als den volmaakt- zuiveren Geest en den algemeenen liefderijken Vader aller Menfchen — en hoe veel de leere van moses, van de Deugden, Eigenfchappen en Volmaaktheden van het Opperwezen in zich mogte bevatten, het Euangelie heldere alle de Voorftellen, door dezelve gedaan, op eene treffende wijze op en leert ons meêr van God_ kennen.

Het Euangelie Itelt ons onzen God 'niet enkel voor als de Schepper en Heer van alles, maar ook als deszelfs Onderhouder en als de weldaadige Vader, die in alles, wat hij deedt, bedoelt heeft, alle menfchen gelukkig, eeuwig gelukkig te rnaaken. Hoe luisterrijk — hoe fchilderachtig zijn niet de voorftellen, die ons het Euangelie doet van Gods Voorzienigheid en haar beftuur? In dat geval bevestigt ons de leere van jesus kristus waarheden, die ons vernuft, uit de befchouwing en overweging der dingen , die het zelve voorkomen, door de redenkaveling afleidt, en zij verbetert en vermeerdert alzo het verftand, om dat zij het zelve met eene godlijke achtbaarheid'verzekering geeft van dingen, waaraan het zelve anders misfehien tvvijffelen mogt. — En hoe fchitterend is dat Licht hier in boven de flaauwe toelichting der Mefaifche bediening ? wat kan ons meêr noopen, om ons vertrouwen op God te ftellen, en hem als den wijzen befchikker en verzorger van alle omltandigheden , die het gewislijk wel met ons meent, om dat hij rechtvaardig en goed is, — lief te hebben en te dienen, dan die verzekering, dat geen hair van ons hoofd buiten zij. nen wil op de aarde valt!

Hoe fchoon, hoe grootsch zijn niet de voorftellen van het Euangelie, nopens een toekomenden ftaat! treffende-af beelding! — hier verliest de Mofaifche bedeeling al den glans, die zij nog heeft boven de voo.rftellen van waarfchijnlijkheid,

die

U

Sluiten