Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 155 )

mevfchen. —— Het Euangelie leert ons hen behandelen als ons zeiven .— het beveelt ons hen als ons vleesch, als onze namaagfchap, met ons uit één bloed gefproten, lief te hebben, en dat die band der liefde naar mate men meerder verè'enigd is, door één geloof, docr éénen doop, fterker worde toegehaald , zoo dat men elkander liefhebbe met eene broederlijke liefde. Ja 't geen fterker licht en fchijnzel geeft, het Euangelie beveelt ons, dat wij onze vijanden zullen lief hebben, dat wij zegenen zullen hen die ons vloeken. — Het Euangelie heldert de voorfchriften der Reden kragtig op: het beveelt rechtvaardigheid, barmhartigheid, Mededeelzaamheid, braafheid, vredelievendheid, eer. lijkheid, trouwe, oprechtheid — gehoorzaamheid in de kinderen, tedérhartige zorg voor der'zetver welzijn ï- de ouderen , flandvastige liefde onder de gehuwden, onderdanigheid in dienstboden , eéne befcheidene , minzame, verzorgende en befchermende verkeering jegens hen, in de Mannen en Vrouwen, en welk zoort van weêrkeerige pligten 'er meêr mogen zijn, hoedanigen 'er zo veelen zijn, als 'er onderlinge betrekkingen in de maatfehappij gevonden worden; En, het leidt alles uit zodanige grondbcginzelen af, welke tot de betrachting allesfins overredend moeten geacht worden; en welke wel degelijk overëenftemmen met die gelijkheid in rechten en pligten, die zo. geheel duidelijk en natuurlijk in den oorfpronglijken aanleg van 's menfchen beftaan en de reden van zijn aanzijn gegrond, vest is.

En welk een licht is niet het Euangelie ten aanzien van deszelfs onderwijzing nopens het geen elk menssh ten opzigte van zich zeiven te betrachten hebbe? Het verdrijft die duisternis der onreinheid, die eene valfche natuur-leere, V s on-

Sluiten