Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 263 )

voor dezelve, zich voorftelde. — Dan het eerfte Jaar der Bataaflfche Vrijheid is bijna verdwenen, en- tot heden is zijn ideaal een ideaal gebleven.

't Is zoo , het Volk heeft zijne Reprefentanten verkoken, die tot heden het oude Conftkutie- gebouw ftaande hielden, eenige nieuwe fchikkiugen maakten , fomrnige Ambten aan meer vertrouwde perfonen gaven, en eindelijk de zaken eenigsfins voorbereidden tot het daarftellen van eene nieuwe Conjlitutie.

Voor *t overige moet men verbaasd ftaan, dat 'er, federt onze Verlosfing door de Franfchen, geen belangrijker ■veranderingen en grooter vorderingen in onzi Republiek gemaakt zijn.

Is de algemeene wapening in onze Republiek op dien voet ingerigt, dat wij een aanzienlijke armée, des noods3 kunnen te velde brengen, om zoo wel binnen- als buitenlandfche vijanden het hoofd te bieden ?

Is men op 'sLands Timmerwerven alöm bezig met den; aanbouw van Nieuwe ooriogfchepea, om daar door de Navigatie te herftellen en de voornaame bron van onzen Koophandel weder te openen?

Zijn alle bijzondere inrigtingen omtrend de Ambten van die natuur, dat 'er groote geldfommen, ten vobrdeele des Lands', door uitgewonnen worden? — Zijn dezelve verminderd ? Worden ze alleen aan waardige mannen, aan mannen, die goed en bloed veil hadden voor 'c Vaderland, gegeven?

Maar het geen een zaak vau 't uiterst aanbelang is, en bijzonder toe de werkzaamheden van den Goelsdienstvrlend behoort — is men met de zedelijke hervorming der Natie

be-

Sluiten