Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen? -— Zijn 'er alom kweekfchoolen, ter vorming van verftandige onderwijzers, opgerigt? — Heeft men Infpeéïoren over Stads- en Dorp.Schooien aangefteld, om een beter onderwijs in te voeren en zodanige fchikkingen te beraamen , dat deze Schooien der maatfehappij kundige en deugdzaame leden bezorgen? Zijn 'er openbare inrigtingen of plaatzen om de jeugd te vermaaken, en tevens tot

Nationale kundigheden en deugden op te leiden? Zien

wij die uitwerkingen V Befpeuren wij ze in de maatfehappij ? verblijden wij ons in de zedelijke hervorming van het aankomend geiiacht? Zegenen de ouders het uur onzer verlotfmg door de Franfchen, uit hoofde der gezegende vruchten, welke zij daar van voor hunne kinderen verwachten? Mogten wij door de ondervinding dit daag. lijks bevestigd zien? — Dan helaas! hoe veel ontbreekt aan dit alles? — Hoe weinig zijn wij gevoorderd, finds wij in onze Vrijheid herfteld werden? Veele, ja de meeftè inrigtingen zijn, hoe flegt ook, nog dezelfde — met de zedelijke verbetering der Natie ij toe dit oogenblik, dat ik dit ter nederfchrijf, geen begin gemaakt -—en evenwel 'er is reeds bijna één jaar, dat men het Eerfte

Jaar der Bataaffche Vtijheid noemt, voorbijgefneld.

Waarlijk, landgenöoten! deze ééne gewigtige zaak hadt

geen oogenblik moeten verzuimd worden, Van de

andere zaken , die ik vermeld hebbe, zal ik niets verder gewaagen; elk oplettende kan hier van den waaren toeftand ontdekken.

Jammer is het intusfehen, dat men van de gezegende omwending geen meer gezegende vruchten befpeurd —— wij zullen de redenen hier van niet opgeven, maar dit alleen moeten wij zeggen: indien wij niet meer voorderen dan tot heden, zoo beandwoordt de omwending voorzeker niet aan de verwachting van edeldenkende Pa. triotttn. — Of men hiér in verder heeft kunnen voordeLl 3 rea

/

Sluiten