Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrukt 'worden —- geleidt hen op de paden van godsdienst, en toont het geluk, dat daar op voor hun te vin. den zij zoo waarlijk zult gij de uiaatfcbappij nut¬

tige leden bezorgen, gij zu't aan het groote oogmerk des Scheppers beiindwoordeu, en uw eigen heil, zoo tijdelijk als eeuwig, hier door bevoorderen.

Gij, wieri het onderwijs der jeugd is toevertrouwd, zijt ijverig werkzaam in uwen gewigtigen post, laat geen

oogenblik nutteloos voorbijfuellen paart het veï-

maaklijke met liet nuttige, en vormt de u aanbevolen kinderkens tot braave, tot werkzame leden der maatfehappij — maar vooral vormt u zelven gezonde begrippen van Godsdienst, Vrijheid en Vaderlandsliefde, andersfins zult gij der maatfehappij meer nadeel dan voordeel toebrengen. Indien gij het gewigt van uwen post kent, gevoelt en daar bij de nodige kundigheden en veré'iscluen bezit; dan waarlijk zult gij alle poogingen aanwenden om denzelven, overëenkomftig deszelfs gewigt, waarde en uitgebreidheid, te vervullen — en als dan zult gij u bij het Vaderland verdienstelijk maaken.

Dat elk in zijnen kring, als Mensch, Burger en Kristen, ook dit Jaar zijne vermogens aanwendde ten algemeeneii nutte °P dat het vervallene opgerigt, herfteld, de beste Cot ftitu't'e- gevormd en de Natie verbeterd worde — dat Kunften, Wetenfchnppcn, Ambagten , Fabrieken en Trafiequen bloeien, de Koopmanfchap en Zecvaard hcrleeven, en Nederland eens eene gelukkige maatfehappij vertoone!

tt Amfteldam, bij M. u B B R U IJ N i in de Warmoesltraat.

Sluiten