Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32° )

zonde gekend hadt, zonde voor ons gemaakt ten einde wij rechtvaardigheid Gods in hem zouden worden. Q*j Nu werdt hij, naar de taal van jesaias, (t) om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijfeld enz. Nu werdt hij als den groutlten zondaar aangezien en behan; deld, die de door de zonde gemaakte Fchulden tot den laaü ften penning betaalen moest, lijdende alle de ftraffen, welke de zonden der menfchen verdiend hadden. Geen wonder dan, dat de Heiland, die onze natuur hadt aangenomen, die een mensch was en bleef, in alles ons gelijk uitgenomen in de zonden, onder dezen bijna ondraagbaren last treuren en beeven moest en ten dood beangst werdr. Maar is hij in dit alles kleinmoedig en ontrouw geworden? Neenl hij blijft die hij was, voldoende aan 't oogmerk zijner komst, om öls zondendelger en verlosfer te lijden en te fterven ; onder* werpende zeide hij: niet mijnen, maar uwen wil 6 Va» der! gej'chiede ! ftandvastig en manmoedig , ftond hij het alles door, zijnen Vader gehoorzaamende tot den dood aan het kruis (§) gevende dus de fterkfte blijken van waare grootmoedigheid. Welaan dan, medekristenen 1 zijt dan ook grootmoedig en zoekt u het lijden, zo het Gods wil is, niet te onttrekken, maar tracht u veel meer in het zelve door den Godsdienst te fterken. Leert hier uit, dat het dikwijls nuttig is om zich van het gewoel der wereld af te zonderen , zich voor een tijd van zijne vrienden te verwijderen en de ftille eenzaamheid te zoeken. De plaatzen, waar gij u in goede dagen in heilige overdenkingen en alleenfpraaken met God bezig hieldt, kunnen u ook menigmaal in droefnisfen verkwikken. Bevlijtigt u ook om naar jesus grootmoedig voorbeeld, in de uuren van verzoeking, kruis en treurig* heid, waare, oprechte Zedemeesters, en altijd getrouwd Leeraars voor den naasten te zijn!

PS. Wij bedanken den Zender voor dit Stuki

(■♦) 2 Cor. V: 21. Ct) Jef. UH} 5, &

fj; mp. II: s.

Te Amfteldam, Mj M. ue BRUIJN, in de Warmoesfttaau

Sluiten