Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3§ 181

zult Gij tot Ridder in het Pbilofophendom en in bet Riograpkendom gefla^en worden, juist en op denzelven voec als.S anche Panche tot Ridder gegooid wierd, toen hij in het liedlaken lag, dat van Vier Mannen, aan de Vier Tippen ftaande, in gcftadige elastike Be-weeging gehouden wierd en Sanche dan om hoog en dan om laag vloog, zonder tot Rust, waarna hij zo harcelijk verlangde, te komen. Ik weet nietwaar het ftaat in de Biographie van Uw Maat! Maar gij citeert toch zo gaartie, daarom zal ik u het plaifier niet rooven van bij occafte de plaats waar het gevonden wordt met Capittel, paragraaph, en bladzijde aantehaalen. Misfchien ftaat het in uwe Colle&anea nog niet aangeteekend: dat 1Ö84. te Londen in de Engelfche taal gedrukt zijn ( *): Ouaejliones CC. de revolutione animarum, die in verfcheide taaien vertolkt en van Franciscus Mercurius van Helmont, gezegd

wor-

(*) Ziet deBiblictbequecurieufe bijhrique et uitique far David Clem ent. TomeNeuviéme pag: 373. Daar vindt men dat van dit raare Roek ook te Amfterdam 1690. in i2mo eene editie gedrukt is onder den tite,s

Opuseula Pbilofopbica , quibus ctminentur pri'ncipia PbilofepbiiS. Antiquijftmte et recentifimte. Ac Pbilifepbia vulgaris refiitata. Quibus fubjuncia funt CC.pror bicmet» di Revolutione Anunarum humanarum ! Ik zoij nog meer Boeken kunnen citeeren, maar het is mijne liefj hebbeiij niet.

w $

Sluiten