Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 221 p

'iicte V. & N. Tti. van den Eerwaar digen Grijfaard. H. Venkma , ingezien, en niet half maar verkeerd begreepen heeft. Want, ten bewijze dat zich onder anderen ook de aangehaalde 4de ftelling, ontegenfprekelijk, uit de Oudvaderen laat bewijzen, beroept hij zich op Hermant Venemje Inftitutiones hiftoria Ecclefiajlicée. V. et N. Teftamenti , zonder de plaats aantewijzen waar het ftaat. Dit had de Heer Recenfent wel dienen te doen , om dat dit werk nog geen Regifter heeft. De Lezer kan het vinden 1. c. Tom. III. % CXIV. pag: 473. en 474. Aldaar zegt de voorzichtige cn waardige Grijsaard, die kort vooraf fchrijft; Veter es, de Oudvaderen, maar er niet bijvoeg» ad unum omnes, allen zonder onderfcheid .' en dus voor anderen , wijslijk plaat» open laat! „ Prius „ Caput (de prafentia Chrifti in Sacramentis, — „ praecipue in euchariftia) Vühimentbr est „ Controversum int er Romano Catbolicos, „ Evangelicos, et Reformatos qui Patres in fuds „ folent finguli trabei e partes. Dat is te zeggen: „ Over bet eerfte punt, te weeten, over de Ti,, genwooRDiGHEiD van Christus in de „ Sacramenten -•- bijzonder in bet H. Avond„ maal wordt tuffcben de Catholijken, Lutheranen, en Gereformeerde!! „ btvig getwijl! Want elk deezer part hij en is ge„ wer.d of pleegt, de Oudvaders, op baars „ zijde te trekken.''',

pit

Sluiten