Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦83 «83 Ü»

houden of zwaarigheid maaken, en hem voor miiri" geloofs broeder te erkennen, om dat hij de Bezetenen in het Landfchap de Gergefenen ofGadarecnen enkel voor krankzinnige Menfchen houdt.

Want

ftellen van deezen brief heb befteedt, en nooit ncchrt nooit zou befleedt hebben, zo de Biograaph niet in t/aSj perfoon gevonden wisrd.

Bedenking va» den Jongen, die da Ctrtecluren bréngt en baalt'

Zon Mijn Heer de Neef ook wel weeten, dat tiij Corttttuur dragers in Engeland, Onk elen genwimd worden? Zo ja, dan zal bij ook wel weeten, dat de Duivelt» zich wel degelijk nog heden ten daage •, met de Fouten der Menfchen bemoeijen , dezelve opnaaien , en wnbrangan. Hoe kan hij dan den Duivelen zo hard vallen, en Hellen 't geene, waarvan wij ZijnE. het tegendeel, zouden kuil» uen bewijzen. De Heer Biographus Honorarius, zou 'er bijzonder bekwaam toe zijn,met ons in Compagnie te doen, want hij baalt ook gaarne de Zonden van zijn' Even Menfch ep en brengt ze aan, terwijl hij ze als een Chriften diende te bedekken ; vermits hij immers noch in ons Gild noch i;i dat van de Verklikkers aangetekend is , en 'er ook geen Voordeel hoe genaamd vaa heeft, dat hij de Fouten aam 't Publiêk verklikt. Ziet zijn Leven pag: 103.

De Zetter word vriendelijk vjrzocht, deeze mijne Bedenking , met alle Letteren , d'e 'er toe vereifcht worden, hieronder op pag: 2S3. ne'plaatfen.

Sluiten