Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5f 287 fl»

„ Jesüs, oordeelende, dat het nog niet van ^ pas zou zijn, zich met Wederlegging van dit „ Bijgeloof te bemoeijen, of met den Krankzin», nigen te difputeeren, fprak naar de taal van het „ Land, en naar het Begrip van den Zieken, en „ gebood den duivel, dat hij zou uitvaaren! De „ Krankzinnigen baden, in naam van de duive-

•> len

eene eenige plaats uit den Bijbel behoorelijk aanhaalen, om te toonen dat zij met den bijbel fpreken en recht hebben zich dus uittedrukkeu. Want dat weet gij zeker dat hei Griekfcbe woord ^ixfi»^ , onze nederlandfche Duivel, in den geheelen griekfchen Bijbel, nooit, in plurali, in 't meervoudig getal voorkomt. En dat (Mifchien enkel en alleen Act: X. 38. uitgezonden, mij zijn ten min» fieii niet meer piaetzeu voorgekomen) wanneer van Bezetene of Zieks of Krankzinnige Menfcben in het N. T. gewaagd word, altoos het woord Stupmn, «f 4»,^,, ea nooit het woord Jv^tóas, duivel, gebeezigd wordt, dat zal u denkelijk ook wel bekend zijn, Wat er voor een Onderfcheid is of zijn zal tufchen »V<3iact duivel "en tufchen 4»V*> , geelt, toont FARMER in zijne Verhandeling over de daemonifche Bezeetenen pag. 8. volg. Dat ACT: X. 38. Geene uitzondering oplevert, zal door hem 1. c, pag 51. getoond zijn. En dat, op drie plaatzen waar het woord hnfit^i, duivelen in 't ntetrvoudig getal in het Nituuve Teflament gevonden wordt. t. w, 1. Tim. III. 11. % Tim. til. 3. en Tit. tl. 3. Jdit woord niet doo» duivelen , maar door Lafierarefen , en Agterklappertt «oet vertaald worden, kan een Kini begapen.

Sluiten