Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 3

Dus toegerust, trok het ganfche heiruit,totdat het kwam ter plaatze, waar de fteenen heen gebragt moesten worden, vervoegende zig hierop , in eene betere orde, na het ftrand. Elk droeg zijn' fteen op het hoofd, te gelijk met zijne toerusting. Zelfs de Heeren Lieutenants wilden hier niet uitgezonderd zijn, maar droegen insgelijks den hunnen. Ieder een zong hierbij een heldhaftig oorlogslied, in zijne landtaal, waarin inzonderheid de woorden voorkwamen: „ hoe „ willen we u de koppen klooven, gij Augtiaërs!,'> Dit werk geëindigd zijnde, het welk nogthans niet boven 4 uuren duurde, wierden zij op brandewijn onthaald, en hierop begaf men zig weêr na het Leger terug. Bij deze gelegenheid wierden ook eenige Buffels, {k) en een Aap van eene ongemeene grootte gefchooten.

Nog hebbe ik U de rede en het oogmerk dezes veldtogts niet verklaard; weshalvcn ik zulks terftond wil doen.

Sedert onheugelijke tijden zijn de Adaêrs, of Negers aan deze zijde , of ten Westen, of wel op de eilanden der rivier Voha zelve,, vijanden geweest van hen, die aan den Oostkant dier riviere woonen. De oorzaak der gefchillen, zo menigwerf onder hen ontftaan, waren meestal de grens-

vrij-

(£) an Bos bubalis , linnC a

Sluiten