Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"HET GELUKKIG BUITENLEVEN, ï Ij

Voor 't vrecdig veld, dus toebereidt, Kan ik al zyn genoegen fmaaken,

Hoe aanzien roept, boe waereld vleidt2 Ik zeg: „ gy kunt my niet verrriaaken;

„ 'k Ontwyk u in dit Zalig oord,

j, Daar niets myn overdenking floört'"'„'

o Bloemgewas, myn roem» myn vreugd2 Hoe héerlyk praalt gy in deez' morgen,

Gy lievelingen mynér jeugd! Ik ken (maar ach wat lieve zorgen !)

Geen zorgen dan die 'k voor u heb;

Voor tl, d.ar 'k myn vermaak ih lcnèpa

6 Roozen, 'k heb u zelf geplant5 *K Heb u geplant, ö Angeïieren;

Hoe welig groeit ge aan allen kant! Lang moet gy mynen hof verfieren:

Auricula, zo zoet van geur,

Verruk my lang door gloed en kleur 1

H 2 Höl

Sluiten