Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURIG NADENKEN* 115

Vat ik een Boek, door u gelezen,

Ik leg het weenend by my neêr;

En 't geen gy daar in hebt gepreezen 1

!> tweern

Dat treft , dat fticht my, meer en meer, j

Een Tekening, die u behaagde; Een. Prent, door u gezien met fmaak;

Of waar gy immer my om vraagde^)

ï tweern,

Het zy tot nut, of tot vermaak:j

"Zyn fchatten, nu niet te- waarderen; Zy nemen al myn aandagt in:

Ik blyf, al wat u raakt, begeren,— "]

? tweern"

U W hand werk;-zelfs uw plaatSjVriendin! J

o Vriendfchap! kost gy zo veel zuchten.

Kost gy ons zulk een traancnvloed: .

> .-, • ... ( i ,

Dan beeve men voor uw' genuchtcn,)

"> tweern;

Óra'wicr gemis het harte bloedt, j

li 2 Od{

Sluiten