Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HUÏSLYK LEVEN. 239

Maar eeuwig praaten over dingen,

Die nuttig, noch vermaaklyk zyn... Vertel my alle bëuzelingen:

Met een vernuft, zo kiesch, zo fyn Als 't uwe, moet gy my bekooren,

Door alles wat gy my vertelt: Gy weet, hoe graag ik u maghooren,

Als gy my iets behaaglyks meldt.

Zie daar, ik heb niets meer te zeggen;

En ik beloof aan mynen kant, Om alles ook zo aan te leggen,

Als gy 't verkiest.

DE VROUW.

Daar is myn hand. Zou ik ooit zulk een man bedroeven

Als my de goede hemel gaf? Gy zult geen woorden meer behoeven:

'k Sta van die kinderkuuren af.

BUUREN-

Sluiten