Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

koopprijs de Natie aangeboden. Maar ik wil 'ef dit mede te kennen geeven, dat 'er zaaken en gezegden-s in gevonden worden, welke aan niemand anders dan aan dezen Vorst kunnen worden toegekent. Immers hij was het, die als bij uitneemendheid, K*rf£«>y„, zeggen de Grieken, Willem en Willem van Nasfau genaamd wierd; bij dien, naam was hij bijzonder bekend ; zelfs na dat hij by vervolg van tijd meerder gezags hier te lande gekrcegen hebbende, onze Provinciën beftierde, niet onder den tijtel van Vorst, maar met de daad als ware hij Vorst, ook toen behield hij dien naam van Willem en Willem van Nasfau; want in het Jaar 157a bij zijne komst te Enkhuizen, leest men, dat liet Gemeen en het fcheepsvolk hem bij de hand vattede en hem begroette met den gemeenzaamen naam van Willem en Willemvaar, zon* der dat Zyn Excellentie, (dus wierd oudtijds een Prins van Oranje betijteld) hoe zeer in rang en geboorte verheeven, deze onbeleefde gelijkftel* ling of v>t\Egalité euvel opnam. — Dan verder» gefprooten uit Duitfchen bloede , gebooren te Dillenburg, in 't Graaffchap Nasfau en van Keizerlijke ftamme, kon van niemand anders dan van dezen Prins gezegd worden. Daarbij hij had in hoedanigheid vanStadhouuer desKoningsvanSpan* je over Holland, Zeeluid en Utrecht, dienzelven Koning geëerd en nimmer veracht, zoo als hij vervolgens zegt; dit bleek ten duidelijkfte uit twee merkwaardige brieven, door hem en deGraaven van Egmond en Hoorn, ter zaake van dit Vaderland in

den

Sluiten